BANG 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
BITCOIN 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
DASH 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
ETHEREUM 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
QTUM 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
SGC 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
OKBT 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
BRX 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
UUNIO 현재가: 최고가: 최저가: 거래량: 체결액:
공지사항
제목 등록일 조회수

[공지] 클로즈 베타 안내 및 이벤트 공지

2018-09-13 572

[공지] 보라빛 거래소를 오픈 합니다!!!

2018-07-07 858